Namaaz

Iennie wadj-djahtoe wadj hieja liellazie fataras samaawaatie wal ard
haniefaw wamaa ana mienal moeshriekien

Sanaa

Soebhaana kallaahoemma wa biehamdieka wa tabaara kasmoeka wa ta’aalaa djaddoekkawa laa ielaahaghairoeka.

Ta’awwoez

A’oezoe biellaahie mienash shaitaanier radjiem.

Tasmiejjah

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem.

Soerah Faatiehah

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem
Alhamdoe liellaahie rabbiel’aalamien arrahmaanier rahiem maaliekie jaumied dien iej-jaaka na’boedoe wa iej-jaakana­sta’ien iehdienas sieraatal moestaqiem sieraatallaziena an’amta ‘alai­hiem ghairiel maghdoebie ‘alaihiem|walad daal­lien. Amien

Soerah Ieglaas

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem
Qoel hoewallaahoe ahad Allaahoes samad
lam jalied wa lam joelad wa lam jakoellahoekoefoewan ahad.
 

Tashah-hoed

Attahiejjaatoe liellaahie was salawaatoewat tajjiebaatoe as salaamoe’alaika
ajjoehan nabiejjoe wa rah matoellaahie wa barakaatoehoe
As salaamoe ‘alainaawa ‘alaa ‘iebaadiellaahies saaliehien
Ash-hadoe anlaa ielaaha iellallaahoe was ash-hadoe anna Moehammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh.
 

Daroede Iebrahiemie

Allaahoemma sallie ‘alaa sejjiedienaa Moehammadiew wa ‘alaa aaliesejjiedienaa Moehamma­dien kamaa sallaita ‘alaa sejjiedienaa Iebraahiema wa ‘alaa aalie sejjiedienaaIebraa­hiema iennaka hamiedoem madjied.
Allaahoemma baariek ‘alaa sejjiedienaa Moehammadiew wa ‘alaa aaliesejjiedienaa Moeham­madien kamaa baarakta ‘alaa sejjiedienaa Iebraahiema wa ‘alaa aalie sejjiedienaa Iebraa­hiema iennaka hamiedoem madjied.

Rabbiedj ‘alnie moeqiemas salaatie wa mienzoerriejjatie rabbanaa wa taqabbal doe’aa.
rabbanagh fierlie walie waalie dajja waliel moe-mieniena jauma jaqoemoel hiesaab.
 

Doewa Qanoet

Allaahoemma iennaa nasta’ienoekawa nastagh fieroeka
wa noe­mienoe bieka wa natawakkaloe ‘alaika
| wa noesnie ‘alaikal gaira wa nashkoeroekawalaa nakfoeroeka wa nagla’oe wanatroekoe maj jaf-djoeroek
Allaahoemma iejjaaka na’boedoe wa laka noesalliewa nasdjoedoe wa ielaika nas’aawa nahfiedoe wa nardjoe rahma­takawa nagshaa ‘azaabak
ienna ‘azaabaka biel koeffaariemoelhieq.