Fatiha Sherief

Fatieha Sharief
  • Soerah Al-Kaafieroen
  • Soerah Al-Ieglaas (3X)
  • Soerah Al-Falaq
  • Soerah Al-Naas
  • Soerah Al-Faatiehah

Biesmiellaahier Rahmaanier Rahiem
Alief Laam Miem

Zaaliekal kietaaboe laa raibafieh hoedal liel moettaqien
allaziena joe-mienoena biel ghaibie wa joeqiemoenas salaata wa miemmaarazaqnaahoem joenfieqoen
wallaziena joe-mienoena biemaa oenziela ielaika wamaa oenziela mien qabliek| | |wa biel aagieratie hoem joeqienoen.
oelaa-ieka ‘alaa hoedam mier rabbiehiem wa oelaa-iekahoemoel moef-liehoen.
Wa ielaahoekoemielaahoew waahied
Laa ielaaha iellaa hoewar rahmaanoer rahiem
Ienna rahmatallaahie qarieboem mienal moehsienien
Wamaa arsalnaaka iellaa rahmatal liel ‘aalamien
Maa kaana Moehammadoen abaa ahadiem mier riedjaaliekoem walaa kier-rasoelallaahie wa gaataman nabiej-jien
wa kaanallaahoe biekoellie shai-ien ‘aliemaa
Iennallaaha wa malaa-iekatahoe joesalloena ‘alan nabiejj|jaa-ajjoehallaziena aamanoe salloe ‘alaihie wa salliemoe tasliemaa

Daroed Sharief

Allaahoemma sallie ‘alaa sejjiedienaa wa maulaanaa Moehamma­dien wa ‘alaa aaliesejjiedienaa wa maulaanaa Moehammadiew wa baariek wasalliem
Soebhaana rabbieka rabbiel ‘iezzatie ‘ammaa jasiefoen wa salaamoen’alal-moersalien walhamdoe liellaahie rabbiel ‘aalamien.