Doe’as

Doe’aa – toilet

Allaahoemma iennie a~Roezoebieka mienal goeboesie wal gabaa-ies.

Doe’aa – eten

Alhamdoe liellaahiellazie at’amanaa wa saqaanaa wa dja’alanaa mienal moesliemien.

Doe’aas

Allaahoemma sallie ‘alaa sejjiedienaa wa maulaanaa Moehamma­dien wa ‘alaa aalie sejjiedienaa wa maulaanaa Moehammadiew wa baariek wa salliem

Rabbanaa aatienaa fied doenjaa hasanataw wa fiel aagieratie hasanataw wa qienaa ‘azaaban naar.

Jaa Allaahoe ja Rahmaanoe jaa Rahiem
Ierhamnaa warham dja­mie’iel haazierien
warham dja­mie’iel moesliemien
warham dja­mie’iel moemienien.

Allaahoemma rabbie ziednie ‘ielmaa.

Bierahmatieka jaa arhamar raahiemien.