8 maart 2014

De Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam) is altijd en overal aanwezig

geplaatst door admin

Wa’ lamu anna fikum rasulullah (…en weet dat de boodschapper van Allah zich te midden van jullie bevindt….) al-Hujurat: 7

Deze vers is vanzelfsprekend in eerste instantie bedoeld voor de sahabah, de metgezellen van de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam). Op de tweede plaats is het bedoeld voor alle generaties erna. Dit laatste is natuurlijk evident: de Quraan kent namelijk geen enkele vers die ‘outdated’ is, oftwel niet meer toepasselijk en toepasbaar is in de eeuwen erna. Dit is een gegeven die wij als moslims accepteren als een exclusieve eigenschap van de Quraan.

“…En weet…” Als de Qur’aan op deze manier spreekt, dan betekent het dat dat Allah (subhanahu wa ta’ala) extra nadruk wilt leggen op hetgeen erna komt. Het is bedoeld als een moment van inleiding en eist dat de lezer zich met volledige concentratie luistert naar het vervolg. Maar zelfs dat ‘luisteren’ is gekwalificeerd: luister, neem op, leer en begrijp wat gezegd gaat worden. Niet passief, maar actief!

“…dat de Rasullullah (sallallaahoe alaihi wa sallam) zich temidden van jullie bevindt…..” Dit vers kent verschillende aspecten. Eén aspect ervan heeft te maken met ‘aqidah (geloofsleer), een andere met tarbiyyah (opvoeding).

Toen de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam) leefde, was hij zowel lichamelijk aanwezig als geestelijk. Toen de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam) heenging bleef hij alleen spiritueel aanwezig. Dus het respect, adaab (etiquette), liefde en opoffering, profetische rechten op zijn ummah (gemeenschap) blijven allen op dezelfde manier aanwezig. “….Annabiyyu aula bil mu’minina anfusihim…” ( De Profeet is dichter bij de gelovigen dan zijzelf) (Surat al-Ahzaab 33:6).

De Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam) zal tot aan de Dag des Oordeels dichter bij de gelovige zijn dan zijn eigen kern en diepste wezen. Dit geldt voor alle aspecten: spiritualiteit, zegeningen, gezegendheid, nuraniyyah (spiritueel licht), hidayah (geestelijke leiding), concentratie, profetische zegeningen, sunnah (profetische traditie), tawassul (voorbede), shafa’ah (voorspraak), qua shari’ah (islamitische wet- en regelgeving) etcetera.

Deze ‘nabijheid’ vraagt dus van ons een ultieme ittiba’ (gehoorzaamheid en volgzaamheid) waarbij we heel ons wezen ondergeschikt maken aan de sunnah en seerah van de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam). Alleen dan kunnen we de juiste weg bewandelen om tot de Almachtige te komen.

In boeken van de fiqh (islamitisch recht) zul je altijd het onderwerp ziyarah an-nabi (bezoek van de Profeet), en ziyarah qabr an-nabi (bezoeken van het graf van de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam), terug vinden. Hierin worden altijd dezelfde adaab beschreven als die welke golden tijdens de fysieke aanwezigheid van de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam). Nogmaals: slechts de aard van de aanwezigheid is veranderd, niet de aanwezigheid op zich!

Shah waliullah Muhaddith ad-Dehlawi vertelt in zijn werk Fuyudh al Haramain dat hij zich bevond voor het graf van de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam) en in muraqabah (meditatie/ zelfreflectie) ging. Hij vertelt dat alles om hem heen doordrongen was van de nur van de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam): “Ik zag dat er golven aanwezig waren van zijn aanwezigheid in de lucht….” Elf honderd jaar na het heengaan van de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam) was Shah Waliullah in staat om zijn NUR (sallallaahoe alaihi wa sallam) te zien en te voelen!

Mullah Ali Qari vertelt in zijn commentaar op de as-Shifaa (sharh as-Shifa): “Als je het huis binnengaat dan moet je altijd de inwoners ervan groeten. Als er toevallig niemand aanwezig is, doe dan de salaam (vredesgroeten) op de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam)! “ Hij vertelt de reden ervan: li anna ruhahu (saw) haadirun fi buyuti ahl al-islam (de ruh van de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam) is aanwezig in het huis van elke moslim!)

Zijn (sallallaahoe alaihi wa sallam) spirituele aanwezigheid in de wereld is door Allah (subhanahu wa ta’ala) tot het hart van de wereld gemaakt. Net zoals het lichamelijke hart een centrale rol speelt in het lichaam, net zo speelt de ruh van de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam) een centrale rol in het spirituele lichaam.

Iman an-Nabhani in Jawahir-ul-Bihar heeft dit onderwerp verder uitgediept, evenals Shaikh ‘Abdulhaq muhaddth ad-dehlawi in Madaradj an-nubuwah, en Mullah Ali Qari in zijn sharah (commentaar) op de mishkaat, een bekende hadithverzameling.

Nu en tot aan de Dag des oordeels is de Profeet (sallallaahoe alaihi wa sallam) altijd aanwezig. Waar je ook bent en in welke situatie, je kunt nog steeds de zegeningen ontvangen van zijn aanwezigheid!