10 korte Soerah’s uit de Quran

Biesmiella Hier Rahmaanier Rahiem

Alhamdoe liellaahie rabbiel aalamien
Arrahmaa nier rahiem
Maaliekie jauw mieddien
Iejaaka na boedoe wa iejaaka nasta-ien
Iehdienas shieraatal moestakiem
Shieraatal laziena an-amta alaihiem
Ghairiel maghdoebie alaihiem wa laddaaal-lien

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Alle lof komt Allah toe, de Heer der werelden.
De meest barmhartige, de meest genadevolle.
Meester van de dag des Oordeels.
U alleen aanbidden wij en u alleen vragen wij om hulp.
Leid ons op het rechte pad.
Het pad van degene aan wie U gunsten hebt geschonken.
Niet op dat van diegene op wie U toorn is uitgesproken.

Biesmiella Hier Rahmaanier Rahiem

Alam tara kaifa fa-ala rabboeka bie-ashaabiel fiel
Alamjadj-al kaidahoem fie tadliel
Wa arsala alaihiem tairan abaabiel
Tarmiehiem bie-hiedjaaratiem mien siedj-djiel
Fa dja-alahoem ka asfiem ma’koel

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Hebt gij niet gezien hoe uw Heer met de bezitters van de olifant gehandeld heeft?
Heeft Hij hun verradelijke plan niet op een verwarring doen uitlopen?
En vogels in vluchten nedergezonden op hen.
Die harde stenen op hen wierpen?
Zo heeft Hij hen als afgegeten stro gemaakt.

Biesmiella Hier Rahmaanier Rahiem

Lie-ie laafie koeraish
Ielaafiehiem riehlatash shietaa-ie was saif
Faljaboedoe rabba haazal bait
Allazie at-amahoem mien djoe ien wa aamanahoem mien gauf

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Vanwege het gehechtheid van de Koeraishieten
Hun gehechtheid om te reizen in de winter en in de Zomer.
Laten zij dan de Heer van dit huis aanbidden.
Die hun van voedsel tegen de honger voorziet en hen veilig stelt voor gevaar.

Biesmiella Hier Rahmaanier Rahiem

Ara-aital lazie joekas-sieboe bieddien
Fazaaliekal lazie jadoe-oel jatiem
Wa laa jahoeddoe alaa ta-aamiel mieskien
Fa wailoel liel moeshallien.
Al laziena hoem an shalaatie hiem saahoen
Al laziena hoemjoeraa-oen
Wajamna-oenal maa-oen

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Hebt gij hem gezien, die de dag des Oordeels een leugen noemt?
Dat is hij, die de wees hard behandelt
En (anderen) niet aanspoort om de arme te spijzigen.
Derhalve,wee over de biddenden.
Die onverschillig zijn in hun gebeden.
Die doen om gezien te worden.
En de aalmoes niet geven.

Biesmiella Hier Rahmaanier Rahiem

Iennaa a-thainaa kal kausar
Fa shallie lie rabbieka wanhar
Ienna shaanie-aka hoewal abtar

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Waarlijk, Wij hebben u overvloed van het goede gegeven.
Derhalve, bid tot uw Heer en breng een offer.
Waarlijk, uw vijand – hij is degene die van het goed is afgesneden.

Biesmiella Hier Rahmaanier Rahiem

Koeljaa ai-joehal kaafieroen
Laa A’boedoe maata’bodoen
Wa laa antoem aabiedoena maa a‘boed
Wa laa anaa aabiedoem maa abadtoem
Wa laa antoem aabiedoena maa a’boed
Lakoem dienoekoem wa lieja dien

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Zeg, O gij ongelovigen.
Ik aanbid niet wat gij aanbidt.
En niet aanbidt gij wat ik aanbid.
En ik zal niet aanbidden wat gij aanbidt.
En niet zult gij aanbidden wat ik aanbid.
Aan u uw godsdienst en aan mij mijn godsdienst.

Biesmiella Hier Rahmaanier Rahiem

Iezaa djaa-a nasroellahie wal fath
Wa ra-aitan naasa jad-goeloena fie dieniel-laahie afwaa-dja
Fa sabbieh bie-hamdie rabbieka was tagh-fier iennahoe kaana tauw-waaba

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Wanneer de hulp van Allah en de overwinning komen.
En gij de mensen in scharen de godsdienst van Allah ziet binnengaan.
Lofprijs dan met de roem van uw Heer en vraag Hem om vegiffenis waarlijk, Hij is een, die zich keert tot de berouwvollen.

Biesmiella Hier Rahmaanier Rahiem

Tabbat jadaaa abie lahabiew watabe
Maa Aghnaa anhoe maaloehoe wa maa kasabe
Sa jaslaa naaran zaata lahabe
Wam ra-atoehoe hammaa latal hatabe
Fie djie-dieha habeloem miem masade

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Moge de handen van Aboe Lahab verloren gaan en moge hij zelf verloren gaan!
Zijn bezit en wat hij verdient, zullen hem niet baten.
Hij zal weldra branden in een vuur van vlammen.
En ook zijn vrouw, aandraagster van brandhout.
Aan haar nek een koord van vezels.

Biesmiella Hier Rahmaanier Rahiem

Koel hoewal-laahoe ahade
Allaa hoes shamade
Lam jaliede wa lam joelade
Wa lam jakoel lahoe koefoewan ahade

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Zeg: Hij Allah is een.
Allah, de eeuwige.
Niet heeft Hij verwekt noch is Hij verwekt.
En niet is een aan hem gelijkwaardig.

Biesmiella Hier Rahmaanier Rahiem

Koel a-oezoe bie rabbiel falak
Mien sharrie maa galak
Wa mien sharrie ghaa-siekien iezaa wakabe
Wa mien sharrien naffaa-saatie fiel oekade
Wa mien sharrie haa-siedien iezaa hasade

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Zeg: Ik zoek toevlucht bij de Heer van de dageraad.
Tegen het kwaad van wat Hij geschapen heeft.
Tegen het kwaad van een stikdonkere nacht, wanneer die opdoemt.
En tegen het kwaad van haar, die op de knopen blazen.
En tegen het kwaad van de afgunstige, wanneer hij benijdt.

Biesmiella Hier Rahmaanier Rahiem

Koel a-oezoe bie rabbien naas
Maliekien naas
Ielaa hien naas
Mien sharriel was-waasiel gannaas
Allazie joewas-wiesoe fie soedoerien naas
Mienal djienatie wan naas

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Zeg: Ik zoek toevlucht bij de Heer der mensen.
De koning der mensen.
De God der mensen.
Tegen het kwaad der influisteringen van de sluipende (duivel).
Die inblaast in de harten der mensen.
Uit het midden der djinn en der mensen.